Ionad LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Vársá, an Pholainn
+ 48 (22) 364 58 00
an méid a chuirimid ar fáil

Réitigh Satailíte Casta

Idirlíon Satailíte Domhanda

Rochtain dhomhanda ar an Idirlíon trí theicneolaíocht VSAT.

teileafón satailíte

Déan glaonna is cuma cá bhfuil tú.

walkie-talkie

Tá an phunann is cuimsithí de raidiónna digiteacha déthreo againn.

satailíte leathanbhanda

satailíte is coitianta

ABS 2

An Eoraip, an Afraic, an Meánoirthear

SES 4 MEIRICEÁ

Meiriceá Theas, sa Mhuir Chairib

Hylas 2 bhíoma 30

An Afganastáin, an Táidsíceastáin

Hylas 2 bhíoma 26

Cuáit, an Iaráic

Hylas 2 Stiúrtha A

Libia, an Túinéis, Montainéagró, an Ghréig, an Iodáil, an Albáin, Málta

NSS 6

An Astráil, an Nua-Shéalainn, Nua-Ghuine Phapua

nuacht satailíte

An nuacht is déanaí ónár mblag

Inmarsat Fleet Secure 如何在海上实现安全可靠的通信和连接

Inmarsat Fleet Secure 如何在海上实现安全可靠的通信和连接

Inmarsat Fleet Secure 独特的安全功能如何确保您的数据在海上安全 国际海事卫星组织 Fleet Secure,世界领先 海洋 通信解决方案,是确保您的数据在海上安全的一种安全可靠的方式。 凭借先进的加密技术、独特的双向身份验证系统和许多其他功能,Fleet Secure 可确保您的数据免受任何潜在威胁。 Fleet Secure 的加密技术使没有正确身份验证凭据的任何人几乎不可能访问您的数据。 所有数据都使用 AES-256 加密进行加密,该加密与美国政府使用的标准相同,被认为是可用的最安全的加密方法之一。 除了加密之外,Fleet Secure 还使用双向身份验证系统来确保只有授权用户才能访问您的数据。 该系统要求用户提供用户名和密码,以及发送到其注册设备的一次性代码。 这一额外的安全层有助于确保您的数据免受未经授权的访问。 Fleet Secure 还具有内置防火墙形式的附加安全层。 此防火墙有助于保护您的数据免受恶意攻击,例如病毒、蠕虫和其他威胁。 防火墙还有助于保护您的数据免遭意外下载或上传。 除了所有这些安全功能外,Inmarsat Fleet Secure 还具有许多附加功能,有助于在海上保护您的数据安全。 这些功能包括入侵检测系统、安全数据隧道系统和远程访问控制系统。 凭借所有这些功能,Inmarsat Fleet Secure 是确保您在海上数据安全的最安全方式。 其先进的加密技术、双向身份验证系统和其他安全功能使其成为确保数据安全的最佳方式之一。 Inmarsat Fleet Secure 对海上舰队的好处 Inmarsat Fleet Secure (IFS) 是一种海事安全解决方案,有助于保护船只和船员免受非法活动的侵害,包括海盗、走私和偷渡者。 它为海上船只提供了额外的安全保障。 IFS 为海上船队提供了一系列好处。 它是一个集成系统,可以实时监控、检测和响应海上威胁。 该系统采用一系列技术,包括卫星通信、跟踪设备和数字地图来识别和应对威胁。 IFS 还有助于降低与海上安全相关的成本。 它消除了对额外人员或设备的需求,因为系统是完全自动化的。 […]

Léigh níos mó
用于灾难响应和管理的机器人外骨骼

用于灾难响应和管理的机器人外骨骼

机器人外骨骼如何帮助灾难响应团队克服身体限制 机器人外骨骼或套装正在成为灾难响应团队的潜在救生工具。 大量研究表明,这些设备有潜力帮助克服在高风险环境中工作的人员的身体限制。 套装重量轻且可调节,带有电动关节,可提供支撑并增加力量和耐力。 研究表明,它们可以减轻人员的体力负担,这可以为在救灾团队中工作的人员带来重大好处。 例如,套装可以帮助响应者举起和运输重物、穿越困难地形以及更轻松地爬楼梯。 套装还有可能提高救灾行动期间的安全性。 许多灾难发生在极端温度、强风和不可预测地形的地区,这使得响应者难以保持平衡和牵引力。 套装可以通过提供额外的稳定性、平衡性和更好的机动性来帮助降低跌倒的风险。 使用外骨骼进行灾难响应仍然是一个相对较新的概念,但是该技术正在迅速发展。 Ekso Bionics 等公司现在正在开发专为紧急服务和救援队设计的专用套装。 这些防护服旨在帮助人员携带更重的负载和更轻松地爬楼梯,同时还提供更好的保护以免受环境危害。 总的来说,机器人外骨骼被证明是灾难响应团队的一项有前途的技术。 通过帮助人员克服身体限制并提高安全性,套装可以在未来挽救生命方面发挥重要作用。 探索机器人外骨骼加强灾害管理的潜力 近年来,机器人外骨骼越来越多地应用于各种领域,从医疗康复到 军事 应用程序。 现在,新的研究表明,这些设备也可能在灾害管理行动中发挥作用。 最近发表在《机器人学》杂志上的研究结果表明,机器人外骨骼可以为现场人员提供帮助,提高机动性和力量。 这在搜索和救援行动等场景中可能特别有用,在这些场景中,人类可能需要穿越困难的地形或举起重物。 由斯坦福大学 Mark Cutkosky 教授领导的研究小组测试了一种外骨骼原型,该原型旨在为佩戴者提供动力辅助。 该设备在各种场景下进行了测试,包括攀爬、携带物体和穿越不平坦的地形。 结果很有希望,外骨骼为佩戴者提供了强度和活动性的显着增加。 “在灾害管理行动中,快速安全地穿越困难地形或携带重物的能力至关重要,”Cutkosky 教授说。 “我们的研究表明,机器人外骨骼可以在这些领域提供显着改善,使人员能够更好地响应受灾人员的需求。” 除了提供更高的机动性和强度外,机器人外骨骼还可以降低现场人员受伤的风险。 这在危险环境或地形不稳定或难以穿越的地区尤其有益。 尽管研究结果很有希望,但研究人员警告说,需要进一步测试以确保机器人外骨骼在灾害管理行动中的安全性和有效性。 “机器人外骨骼是一项相对较新的技术,需要进一步研究以确保它们在现实场景中安全可靠,”Cutkosky 教授说。 “但这些设备在加强灾害管理行动方面的潜力是显而易见的,我们期待进一步探索它们的潜力。” 灾难响应中机器人外骨骼的伦理:谁应该访问? 机器人外骨骼在救灾部门越来越受欢迎,有望使应急人员的工作更轻松、更安全。 但是谁应该获得这种尖端技术呢? 随着机器人外骨骼在灾难响应中变得越来越普遍,在确定谁应该被允许使用它们时必须考虑道德因素。 这些问题提出了重要的问题,例如谁最有资格胜任这项工作,谁有权获得该技术以及它将如何影响响​​应者的安全。 为了充分发挥机器人外骨骼的潜力,只允许最合格的人员使用它们。 这意味着响应人员必须经过适当的培训和经验才能安全有效地操作它们。 此外,他们应该了解机器人技术,知道如何排除故障并能够维护它们。 这将确保外骨骼的使用方式能够最大限度地发挥其功效。 在访问方面,重要的是要确保外骨骼可供所有需要它们的响应者使用。 这包括身体残疾或受伤的人,以及可能受益于该技术但无力负担的人。 最后,必须考虑响应者的安全。 虽然机器人外骨骼可以使灾难响应更轻松、更高效,但也必须负责任地使用它们。 这意味着应该遵守安全规程,并且应该定期检查和维护外骨骼。 总之,机器人外骨骼是灾难响应的宝贵工具,但应该允许谁使用它们是一个复杂的伦理问题。 应授予最合格的人员使用该技术的权限,同时确保所有响应人员都可以使用该技术。 最后,必须考虑到响应者的安全,以确保负责任地使用外骨骼。 […]

Léigh níos mó
最好的噪音监测无人机

最好的噪音监测无人机

探索最新的噪音监测无人机:您需要知道的 近年来,噪声监测 无人驾驶飞机 对于希望监测难以到达区域的噪音水平的企业和组织而言,这种方法越来越受欢迎。 噪音监测无人机是配备有传感器的遥控无人机 (UAV),可测量环境中的声级。 该技术是环境监测、公共安全、建筑和许多其他行业的宝贵工具。 以下是您需要了解的有关最新噪音监测无人机的信息: 1. 准确性:噪音监测无人机非常准确。 它们可以测量高达 85 分贝的噪音并向用户提供实时数据。 该数据非常准确,可提供任何给定区域的声景综合图。 2. 多功能性:噪声监测无人机用途广泛。 它们可用于多种情况,包括评估工业区、建筑工地和公共场所的噪音水平。 该技术还可用于噪声污染执法、合规监测和研究。 3.成本:噪音监测无人机相对实惠。 根据型号的不同,噪音监测无人机的价格从几百美元到几千美元不等。 4. 安全:噪音监测无人机的设计是安全可靠的。 它们配备了先进的传感器和软件,可以检测环境中的潜在风险。 这确保了无人机不会对人员或财产造成任何伤害。 5. 易用性:噪音监测无人机使用方便。 无人机通常配备用户友好的界面,允许用户轻松配置和启动无人机。 最新的噪声监测无人机提供了一种强大且经济高效的方法来测量和监测任何环境中的声级。 该技术对于环境监测、公共安全、建筑和许多其他行业具有无可估量的价值。 如果您正在寻找一种有效且准确的方法来监测您所在地区的噪音水平,噪音监测无人机可能是完美的解决方案。 最受欢迎的噪音监测无人机指南 随着世界各地的城市变得越来越拥挤和拥挤,噪声监测变得越来越重要。 无人机技术正被用于帮助监测否则难以到达的地区的噪音水平。 在本指南中,我们将探索最流行的噪音监测无人机及其提供的功能。 DJI Matrice 300 RTK 是一款专为噪声监测而设计的工业级无人机。 它配备了一系列传感器和先进的计算机视觉技术,可以高精度地检测和记录噪音水平。 无人机还可以用于其他各种任务,例如测绘和测量。 雅马哈 RMAX 是另一种流行的噪音监测无人机。 这款无人机配备了先进的声学传感器,可以检测和测量最远 500 米外的噪音水平。 RMAX 还提供一系列其他功能,例如热成像、避障和自主飞行。 Parrot Disco-Pro AG 是一款专为噪声监测而设计的固定翼无人机。 这款无人机配备了先进的声学传感器系统,可以检测和测量最远 100 […]

Léigh níos mó

TS2 Space Sp. z o.o.

TS2 SPACE, Ionad LIM, urlár XVI, Aleje Jerozolimskie 65/79, PL 00-697 Vársá, an Pholainn
teileafón +48 22 630 70 70, +48 22 630 70 70, faics +48 22 630 70 71
7:00 r.n. - 5:00 pm Greenwich Meán Am (GMT)

Glaoigh orainn